Niedersachen klar Logo

Nächste Calls in den Interreg B Programmen der Förderperiode 2021-2027


Folgende Calls werden eröffnet:

Interreg B - Ostsee

Oktober 2022

https://interreg-baltic.eu/gateway/calls/


Interreg B - Mitteleuropa

Anfang 2023

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html

Interreg B - Nordsee

01. August 2022 bis 14. November 2022

https://northsearegion.eu/new-programme/calls-for-applications/call-2/


Interreg B - Nordwesteuropa

14. November 2022 bis 09. Februar 2023

https://www.nweurope.eu/programme-2021-2027/interreg-nwe-call-1/


Interreg Europe

Ende 2022/Anfang 2023

https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects


Interreg   Bildrechte: MB
zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln